องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
งานป้องกันและสาธารณภัย
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้
ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศราคากลาง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
Competency ของบุคลากร
แนวทางการปฏิบัติราชการ
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองตะไก้
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
ยื่นเอกสารทำบัตรผู้พิการ
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นางสายพิณ เอี่ยมอุไร
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-001218 ต่อ 17
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นางสายพิณ เอี่ยมอุไร
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
  โทรศัพท์ +   044-001218 ต่อ 17
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +   044-001218 ต่อ 11
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นางนิภา ฮะสูงเนิน
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +   044-001218 ต่อ 12
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นายทินกฤต ชาญเมืองปัก
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +   044-001218 ต่อ 13
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นางบานเย็น ทะนา
  ตำแหน่ง + 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +   044-001218 ต่อ 15
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
  ชื่อ +  นางสาวบัวหลวง ใจดี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +   044-001218 ต่อ 15
  อีเมล์ +  admin@nongtakhai.go.th
 
 
 
 
 4nonymousR44Z